نام: سعیده
نام خانوادگی: نصری
سابقه فعالیت: از سال 1384
مدارک اخذ شده: مدرک تخصصی از سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور
حوزه تخصصی: میکروپیگمنتیشن – فیبروز